BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) koordinasyonu ve desteğiyle yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilen diğer üniversitelerin araştırma görevlilerinin, anılan program kapsamında hak sahibi oldukları kaynakların kullanım esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve desteklenen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında ilgili araştırma görevlileri için gerçekleştirilecek kaynak kullanımına ilişkin düzenlemeleri içerir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;
a) 06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10, 33 ve 35 inci maddelerine,
b) Uygulama Yılına ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddelerine,
c) Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Merkezi Sınav başlıklı ek 8 inci maddesine,
ç) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine,
d) 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe,
e) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine,
f) 08/06/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine,
g) 07/11/1983 tarihli ve 18214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe,
ğ) Yükseköğretim Kurulunun resmi internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller hakkındaki kararına,
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Danışman: Her bir ÖYP araştırma görevlisi için ilgili Enstitü tarafından atanan ve ÖYP kapsamındaki lisansüstü eğitimi için danışmanlık yapan öğretim üyesini,
b) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde lisansüstü öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan enstitülerden her birini,
c) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından, Galatasaray Üniversitesi’nin ÖYP Koordinasyon Biriminde görevli personel arasından belirlenen kişiyi,
ç) Harcama yetkilisi: Galatasaray Üniversitesi ÖYP Koordinatörünü,
d) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi olarak atanan ve Galatasaray Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlisini,
e) ÖYP Bütçesi: Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için Galatasaray Üniversitesi’ne tahsis edilen kaynağı,
f) ÖYP Komisyonu: Üniversite ÖYP Koordinatörü başkanlığında, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin birer temsilcisinden ve Rektörlük tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşan beş kişilik komisyonu,
g) ÖYP Koordinasyon Birimi: Üniversitede ÖYP programına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,
ğ) ÖYP Koordinatörü: ÖYP Koordinasyon Birimi faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu olan Rektör yardımcısını,
h) ÖYP: Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda ve desteğiyle, uygun görülen yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla açılan programı,
ı) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
k) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavını,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
ÖYP Komisyonu ve Koordinasyon Birimi

 

ÖYP Komisyonu
MADDE 5 – (1) ÖYP Komisyonu, ÖYP Koordinatörü başkanlığında, herbir Enstitüyü temsilen gelen birer müdür yardımcısı ve Rektörlük tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşur. Gerçekleştirme görevlisi, raportör olarak ve oy hakkı olmaksızın ÖYP Komisyonu toplantılarına katılabilir.
(2) Komisyon, ÖYP Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Komisyonun görevleri şunlardır:
a) ÖYP programı kapsamında diğer üniversitelere atanıp, lisansüstü eğitim görmek üzere Üniversiteye yerleştirilecek olan ÖYP araştırma görevlilerine ilişkin kontenjanları ve başvuracak adaylarda aranacak asgari koşulları belirlemek,
b) İlan edilen kontenjanlarla ilgili başvuru koşullarını ve takvimini hazırlamak,
c) Üniversiteye atanacak ÖYP araştırma görevlisi kadrolarını belirlemek ve bu kadrolara YÖK tarafından yerleştirilen adaylardan Üniversiteye bizzat yapılan başvuruları, aranan asgari koşullar açısından değerlendirerek sonuçları Rektörlüğe bildirmek,
ç) ÖYP ile ilgili diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

ÖYP Üniversite Koordinasyon Birimi
MADDE 6 – (1) Koordinasyon Birimi; ÖYP koordinatörü, gerçekleştirme görevlisi ve bu birimde çalışmak üzere görevlendirilen Üniversite personelinden oluşur.
(2) Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:
a) ÖYP sekretarya hizmetlerini yürütmek,
b) İlgili Enstitüler ile Üniversite Personel ve Strateji Daire Başkanlıkları ile koordinasyon içinde ÖYP kapsamında Üniversitede lisansüstü eğitim verebilecek anabilim dalları ile öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısını, anabilim dallarının ÖYP kapsamında almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve adaylarda aranacak asgari kabul koşullarını YÖK’e bildirmek,
c) Üniversitede lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan ÖYP öğrencilerinin kayıtlarını yapmak, Enstitüler, Personel ve Strateji Daire Başkanlıkları ile işbirliği içinde diğer işlemlerini yürütmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaynak Kullanımı, ÖYP Giderleri, Görevlendirmeler ve Harcamalar

 

Kaynak kullanımı
MADDE 7 – (1) YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten, ÖYP uyarınca desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu’nun uygun gördüğü tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle Üniversite bütçesine ödenir.
(2) Üniversiteye ödenen tutarların karşılığı, Üniversite tarafından (B) işaretli cetveline öz gelir, (A) işaretli cetveline de ödenek olarak kaydedilir.
(3) Kaynak kullanımı Üniversite ÖYP Komisyonunun uygun görmesi ve harcama yetkilisinin onayı ile olur.
(4) YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarlar dikkate alınarak, ÖYP kapsamındaki ödeme ve giderlerle ilgili gerçekleştirme işlemleri ÖYP Koordinasyon birimi tarafından yapılır.
(5) ÖYP araştırma görevlilerine, ÖYP uyarınca destek, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen normal eğitim ve öğretim süresi içinde verilir. ÖYP araştırma görevlileri, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar.

ÖYP giderleri
MADDE 8 – (1) ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri için kullanılacak gider kalemleri;
a) Proje giderleri; lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alımı, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ve eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil),
b) Seyahat giderleri; ÖYP araştırma görevlileri ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmalarına ilişkin giderleri,
içerir.
(2) ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri için kullanılmak üzere proje ve seyahat harcamaları için iki ana gider kalemi olarak YÖK tarafından tahsis edilen kaynaklar arasında aktarım yapılamaz.

Proje giderleri
MADDE 9 – (1) Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak bilimsel toplantılara katılım ücreti gibi diğer ödemeler dahil) proje giderleri kaleminden karşılanır.
(2) Tez çalışması ile ilgili harcamalar için, tez projesi enstitü tarafından onaylandıktan sonra, öğrencinin taleplerine ilişkin proje bütçesini de içeren ÖYP Koordinasyon birimi tarafından hazırlanan form doldurularak, ÖYP Koordinasyon birimine başvurulur. Bu başvuru ÖYP Komisyonu tarafından değerlendirilip, onaylandıktan sonra bu bütçe kapsamında harcamalar gerçekleştirilir. Tez konusu ile ilgili olması kaydıyla, danışmanların bilimsel toplantılara katılım ücreti için de aynı usul uygulanır.
(3) Tez çalışması kapsamı dışında olan temel ofis ekipmanları ile ilgili harcamalar için, ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan talep formu doldurularak, ÖYP Koordinasyon birimine başvurulur. Bu başvurular, ÖYP Komisyonu tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra, bu harcamalar da bu bütçe kapsamında yapılır.
(4) Proje giderleri kapsamındaki satın alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) ÖYP araştırma görevlisi, ÖYP Komisyonunun değerlendirmesi sonucu uygun bulunan harcamalar için, ÖYP Koordinasyon Biriminin internet sitesinde bulunan satın alma ile ilgili formları doldurarak danışman onayı aldıktan sonra anılan birime başvurur.
b) Talepler ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından ÖYP bütçesi gözönünde bulundurularak değerlendirilir ve satın almalar bu birim tarafından gerçekleştirilir.
(5) Proje giderleri kapsamında satın alınanlar, ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından ilgili ÖYP araştırma görevlisine zimmetlenir.

Seyahat giderleri
MADDE 10 – (1) ÖYP araştırma görevlilerinin bilimsel toplantılara katılımları, yılda yol dahil 15 günü aşmayacak şekilde, seyahat giderleri kapsamında ÖYP bütçesinden desteklenebilir.
(2)Yurtiçi ve/veya yurtdışı bilimsel toplantılara, ilgili ÖYP araştırma görevlisi ile birlikte danışmanının da katılması halinde, toplantının tez konusuyla ilgili olması şartıyla, yılda toplam yol dahil en fazla 15 gün için, danışmanın seyahat giderleri de ÖYP bütçesinden desteklenebilir.
(3) ÖYP araştırma görevlilerinin, mecburi hizmet yükümlüsü oldukları yükseköğretim kurumunu, yılda bir kez ziyaret ederek rapor sunma yükümlülüklerini gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları yurt içi seyahat giderleri de ÖYP bütçesinden desteklenebilir.
(4) Seyahat gideri kapsamında yapılacak ödemeler 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca gerçekleştirilir.

Görevlendirmeler
MADDE 11 – (1) ÖYP araştırma görevlileri ile danışmanları bu Yönerge ve bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde inceleme, araştırma ve uygulama yapmak,akademik alanda deneyimlerini artırmak ve tez konuları ile ilgili bilimsel toplantılara katılmak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilebilir.
(2) Bu görevlendirmelerde ÖYP kapsamında seyahat giderlerinin desteklenmesi, bu Yönergenin 10 maddesindeki esaslar çerçevesinde yapılır.
(3) Görevlendirmeler şu şekilde gerçekleşir:
a) ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli görevlendirme talebi, danışmanın ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile birlikte ÖYP Koordinasyon Birimine gönderilir.
b) Başvurular ÖYP Komisyonu tarafından ÖYP bütçesi de gözönünde bulundurularak değerlendirilir ve uygun bulunması halinde, görevlendirme ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
c) Bu tür görevlendirmeler ÖYP araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu ilgili yükseköğretim kurumuna bildirilir.

İzinler
MADDE 12 – (1) ÖYP araştırma görevlilerinin yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri dışındaki izinler konusunda, Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Bu Yönergeye göre yapılacak yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde, anabilim dalları ilgili enstitüler aracılığıyla, ÖYP araştırma görevlilerinin verilen izin uyarınca ayrılma ve göreve başlama tarihlerini ÖYP Koordinasyon birimine bildirir.

Harcama belgeleri ve muhafazası
MADDE 13 – (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamalar Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca belgelendirilir. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü harcama işlemlerine ilişkin belgelerin asılları Strateji Daire Başkanlığında, suretleri ise ÖYP Koordinasyon biriminde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Denetim
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.
(2) Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitimle İlişiğin Kesilmesi

 

Lisansüstü eğitimle ilişiğin kesilmesi
MADDE 15 – (1) ÖYP araştırma görevlilerinin gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı başvuruları geçersiz sayılır. Bu tür belgelerle lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir. Mezun olanların diplomaları dâhil belgeleri de iptal edilir. Bunlar hakkında gerekli kanuni işlemler başlatılır ve durumları YÖK’e ve kadrosunda bulundukları üniversiteye bildirilir.
(2) ÖYP araştırma görevlisinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektiren bir disiplin cezası alması halinde lisansüstü programla ilişiği kesilir ve durumu YÖK’e bildirilerek, ÖYP kadrosu üniversitesine iade edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 16 – (1) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.